Hợp tác đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch dân tộc thiểu số

Cập nhật:
Lượt xem: 980

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc đã ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2017-2022”.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Nông Quốc Tuấn chia sẻ thông tin tại lễ ký kết

Tham dự buổi ký kết có Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Nông Quốc Tuấn cùng đại diện lãnh đạo một số cục, vụ... của hai bên.

Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Ủy ban dân tộc được thực hiện nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật để đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình…

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy khẳng định: Công tác dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, đặc biệt là đời sống văn hóa tinh thần. Hoạt động ký kết giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc chính là hành động cụ thể để đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, đồng thời, thực thi tốt hơn việc bảo tồn, phát huy và quảng bá bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Chương trình phối hợp được triển khai tại 52 tỉnh, thành phố có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Nguồn: : Báo Nhân dân