Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2019

Cập nhật:
Lượt xem: 13.998

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 01/2019 ước đạt 1.501.766 lượt, tăng 9,3% so với tháng 12/2018 và tăng 5,0% so với cùng kỳ năm 2018.

Chỉ tiêu Tháng 12/2018 Ước tính tháng 1/2019
(Lượt khách)
Tháng 1/2019 so vá»›i tháng 12/2018 (%) Tháng 1/2019 so vá»›i tháng 1/2018 (%)

Tổng số

1.374.235 1.501.766 109,3 105,0
I. Chia theo phương tiện đến
1. Ä
Nguồn: Tổng cục Thống kê