Tổng cục Du lịch lấy ý kiến bình chọn Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2019

Cập nhật:
Lượt xem: 4.033

– Giải thưởng Du lịch Việt Nam là giải thưởng thường niên của ngành Du lịch do Tổng cục Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức đã nhận được hồ sơ đăng ký tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp. Nhằm đảm bảo tính khách quan, chính xác, Ban Tổ chức gửi tới các cơ quan, đơn vị để xin ý kiến bình chọn (danh sách bình chọn kèm theo).  

Phiếu bình chọn gửi về Tổng cục Du lịch trước ngày 10 tháng 6 năm 2019.

Xem chi tiết văn bản

Mẫu phiếu bình chọn