Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2019

Cập nhật:
Lượt xem: 11.762

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5/2019 ước đạt 1.326.668 lượt, giảm 9,7% so với tháng 4/2019 và tăng 14,3% so với tháng 5/2018. Tính chung 5 tháng năm 2019, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 7.295.548 lượt khách, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2018.

 

Chỉ tiêu

Ước tính tháng 5/2019
(Lượt khách)

5 tháng năm 2019 (Lượt khách)

Tháng 5/2019 so vá»›i tháng trÆ°á»›c (%)

Tháng 5/2019 so vá»›i tháng 5/2018 (%)

5 tháng 2019 so vá»›i cùng kỳ năm trÆ°á»›c (%)

Tổng số 1.326.668 7.295.548 90,3 114,3 108,8
Chia theo phương tiện đến
1. Ä
Nguồn: Tổng cục Thống kê