Những thay đổi về tổ chức bộ máy

Lượt xem: 1.948

(TITC) - Trong lịch sử 60 năm qua, cơ quan quản lý ngành du lịch Việt Nam đã có nhiều lần thay đổi về tổ chức, bộ máy phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ từng thời kỳ. Hiện nay, Tổng cục Du lịch là cơ quan trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Năm

Tổ chức bộ máy

Văn bản

1960

Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định thành lập Công ty Du lịch Việt Nam trực thuộc Bộ Ngoại thương

Nghị định số 26 CP ngày 9/7/1960

1963

Bộ Ngoại thương ban hành Quyết định quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Công ty Du lịch Việt Nam

Quyết định số 164-BNT-TCCB ngày 16/3/1963

1969

Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định chuyển giao Công ty Du lịch Việt Nam sang Phủ Thủ tướng quản lý

Nghị định số 145 CP ngày 18/8/1969

1978

Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Quyết nghị thành lập Tổng cục Du lịch trực thuộc Hội đồng Chính phủ

Quyết nghị số 262 NQ/QHK6 ngày 27/6/1978

1979

Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định quy định nhiệm vụ, quyền hạn và và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch

Nghị quyết số 32CP ngày 23/1/1979 của Hội đồng Chính phủ

1981

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của ngành Du lịch

Quyết định số 157/CP ngày 13/4/1981

1983

Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định giao Tổng cục Du lịch kiêm nhiệm vụ trực tiếp hoạt động kinh doanh du lịch; giải thể Công ty Du lịch Việt Nam

Quyết định số 01/HĐBT ngày 03/01/1983

1987

Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch

Nghị định số 120-HĐBT ngày 15/8/1987

1990

Hội đồng Nhà nước CHXHCN Việt Nam ban hành Quyết nghị thành lập Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao - Du lịch trên cơ sở Bộ Văn hoá, Bộ Thông tin, Tổng cục Thể dục thể thao và Tổng cục Du lịch

Quyết nghị số 244/NQ/HĐNN8 ngày 31/3/1990

1990

Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định thành lập Tổng Công ty Du lịch Việt Nam trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch

Nghị định số 119-HĐBT ngày 9/4/1990

1990

Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch

Nghị định số 447-HĐBT ngày 31/12/1990

1991

Quốc hội ban hành Nghị quyết sáp nhập Tổng cục Du lịch vào Bộ Thương mại và Du lịch

Nghị quyết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 8, ngày 12/8/1991

1992

Chính phủ ban hành Nghị định thành lập Tổng cục Du lịch là cơ quan thuộc Chính phủ

Nghị định số 05-CP ngày 26/10/1992

1992

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch

Nghị định số 20-CP ngày 27/12/1992 

1995

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch

Nghị định số 53/CP ngày 07/8/1995

2003

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch.

Nghị định số 94/2003/NĐ-CP ngày 19/8/2003

2007

Chính phủ ban hành Nghị định sáp nhập Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Nghị định số 09/NĐ-CP ngày 08/8/2007

2014

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg ngày 13/3/2014

2018

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định 17/2018/QĐ-TTg ngày 30/3/2018