TCDL thông báo về việc giải thể Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Becker

Cập nhật:
Lượt xem: 13.706

- Ngày 27/5/2020, Tổng cục Du lịch đã có Thông báo số 161/TB-TCDL về việc giải thể doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Becker.

Thông báo của Tổng cục Du lịch nêu rõ, Tổng cục Du lịch nhận được Công văn số 017/CVGT-BKT ngày 18/5/2020 của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Becker đề nghị Tổng cục Du lịch hoàn trả tiền ký quý kinh doanh lữ hành quốc tế.

Theo nội dung báo cáo tại Công văn trên, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch có địa chỉ: số 122 Đường 2/9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400636696 đăng ký lần đầu ngày 19/6/2008, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 27/4/2016, giấy chứng nhận đầu tư số 321022000047 do UBND TP Đà Nẵng cấp ngày 19/6/2008.

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Becker đã họp quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, giải thể công ty; đã hoàn thành các nghĩa vụ kinh tế với nhà cung cấp dịch vụ và không còn vướng mắc về mặt tài chính với các bên liên quan, cam kết đã hoàn thành các nghĩa vụ kinh tế với nhà cung cấp dịch vụ và không còn vướng mắc về mặt tài chính với các bên liên quan.

Tổng cục Du lịch thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan biết. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày ban hành Thông báo này, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch,Tổng cục Du lịch sẽ có công văn đề nghị ngân hàng cho doanh nghiệp được giải tỏa ký quỹ.

Trung tâm Thông tin du lịch