Xây dựng đề án Bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc gắn với phát triển du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 1.212

-Ngày 26/3/2021 vừa qua, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1039/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng đề án “Bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 -2030”.

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng đề án “Bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030”. Thời gian dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

Mục đích của đề án là, đánh giá thực trạng công tác bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Từng bước xây dựng hệ thống cơ chế chính sách cụ thể nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; Tạo sự thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống nói chung và dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số; Đề xuất các giải pháp khai thác, phát huy giá trị bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Nội dung, nhiệm vụ của đề án đặt ra là, xây dựng các phương án khảo sát về việc bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; tiến hành khảo sát thực tế tại các địa phương vùng dân tộc thiểu số, dự kiến sẽ triển khai tại Lào Cai, Hà Giang, Thanh Hóa, Đắk Nông, Thừa Thiên Huế… Đồng thời, mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu tham gia xây dựng các chuyên đề khoa học liên quan đến công tác bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Bộ VHTTDL yêu cầu, việc tổ chức triển khai thực hiện xây dựng Đề án phải đảm bảo theo trình tự khoa học, sát thực tế tình hình của cơ quan, đơn vị và địa phương, các nội dung đúng trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa, tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo tồn các di sản văn hóa, phong tục tập quán truyền thống trong cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam. Đẩy mạnh quảng bá về các giá trị văn hóa truyền thống, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn, phát huy các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc và các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số, gắn với phát triển du lịch bền vững, tạo đà phát triển kinh tế,- xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước.

Trung tâm Thông tin du lịch