Công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7795:2021 Biệt thự du lịch – Xếp hạng

Cập nhật:
Lượt xem: 2.329

 – Ngày 19/4/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 875/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7795:2021 Biệt thự du lịch – xếp hạng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định số 875/QĐ-BKHCN

Nội dung Tiêu chuẩn Biệt thự du lịch