Phê duyệt Đề án “Xây dựng và quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang-Khánh Hòa gắn với hoạt động xúc tiến, thu hút tăng trưởng thị trường khách du lịch trọng điểm”

Cập nhật:
Lượt xem: 1.396

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 phê duyệt Đề án “Xây dựng và quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang-Khánh Hòa gắn với hoạt động xúc tiến, thu hút tăng trưởng thị trường khách du lịch trọng điểm”. 

Theo đó, đề án được ban hành với mục tiêu là xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch Khánh Hòa phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam, gắn với thương hiệu vùng có tính liên kết trong cả nước nhằm nâng cao và phát triển thương hiệu du lịch Nha Trang-Khánh Hòa đúng với tiềm năng vốn có của điểm đến cũng như nắm bắt, thu hút các thị trường du lịch trọng điểm và các thị trường mới nhằm đưa điểm đến Khánh Hòa lên một vị thế mới trong bức tranh du lịch Việt Nam. Trong đó xây dựng thương hiệu du lịch Khánh Hòa trên cơ sở phát triển đồng bộ thương hiệu du lịch 3 vùng trọng điểm là Nha Trang, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, Vân Phong gắn với phát triển thương hiệu doanh nghiệp và sản phẩm du lịch đặc thù. Nâng cao nhận thức và kỹ năng hành động về quảng bá thương hiệu du lịch với các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Đề án cũng đưa ra định hướng xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch Khánh Hòa theo lộ trình và từng giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến 2030, bao gồm các nhiệm vụ và giải pháp như: Giải pháp về tuyên truyền và nâng cao nhận thức, giải pháp về cơ chế thu hút đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, giải pháp về nâng cao năng lực quản lý và truyền thông thương hiệu điểm đến, giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ số, phát huy sức mạnh truyền thông, giải pháp về liên kết vùng, hợp tác xúc tiến quảng bá du lịch. Đề án cũng đưa ra kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025 bao gồm các mục tiêu: xây dựng nhận thức cho du khách về thương hiệu du lịch Nha Trang-Khánh Hòa, mục tiêu nâng cao nhận thức thương hiệu, thúc đẩy du khách đến quyết định lựa chọn du lịch.

Nguồn lực thực hiện đề án là 5,65 tỷ đồng bao gồm từ ngân sách bố trí cho chương trình phát triển du lịch và kêu gọi xã hội hóa, đề án cũng phân công Sở Du lịch, Sở Tài chính, Hiệp hội Du lịch Nha Trang-Khánh Hòa và các sở ngành liên quan theo nhiệm vụ được phân công để phối hợp triển khai thực hiện.

Luyện Mạnh Cường

Nguồn: Cổng thông tin du lịch Khánh Hòa