Nghệ An: Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Cập nhật:
Lượt xem: 846

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung vừa ký Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 6/7 ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Khu du lịch Bãi Lữ

Theo quy chế, việc phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh (Trung tâm) với các sở, ban, ngành và các địa phương phải đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, khách quan, không trùng lặp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo yêu cầu chuyên môn, chất lượng, tuân thủ thời gian trong quá trình phối hợp; đảm bảo tính chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về nội dung phối hợp.

UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động: Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật.

Phối hợp trong hoạt động xúc tiến, hỗ trợ đầu tư

Quy chế nêu rõ, trong hoạt động xúc tiến, hỗ trợ đầu tư, phải phối hợp để hỗ trợ, giúp các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận, tìm hiểu môi trường đầu tư; khảo sát địa điểm và thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; phối hợp cập nhật thông tin về tiến độ thực hiện thủ tục hành chính của các dự án đầu tư; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.

Cùng với đó, xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội đầu tư. Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, xu hướng thị trường, đối tác đầu tư để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư; thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư; đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư.

Về nội dung này, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Trung tâm trong giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách, ngoài khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư. Hướng dẫn, phối hợp xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm; hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo về tình hình xúc tiến đầu tư. Phối hợp cung cấp cho Trung tâm thông tin về quy hoạch tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, từng thời kỳ. Phối hợp xây dựng Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư…

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện phối hợp thông tin với Trung tâm trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị đối với các dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư. Phối hợp cung cấp cho Trung tâm thông tin về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm; thông tin về quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; các quy định về giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư theo thẩm quyền…

Phối hợp trong hoạt động xúc tiến thương mại

Trong hoạt động xúc tiến thương mại, phải nghiên cứu, cập nhật thông tin, nắm bắt nhu cầu thị trường tiêu thụ hàng hóa, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm phát triển thị trường trong nước và nước ngoài. Tổ chức các hoạt động bán hàng, thực hiện các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi và hải đảo; tổ chức sự kiện xúc tiến thương mại theo các đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển hệ thống phân phối, cơ sở hạ tầng thương mại. Hỗ trợ công tác quy hoạch, quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng thương mại. Đồng thời tổ chức các hoạt động truyền thông, các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm; xây dựng chương trình phát triển thị trường trong và ngoài nước.

Đối với nội dung này, UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại dài hạn, trung hạn và hàng năm; hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo về tình hình xúc tiến thương mại; đôn đốc việc thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại hàng năm của tỉnh. Phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị, hộ sản xuất kinh doanh quảng bá, phát triển thương hiệu. Phối hợp với Trung tâm trong việc tổ chức thực hiện các đề án xúc tiến thương mại, tổ chức các sự kiện, hội chợ, kết nối giao thương.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng hóa; phối hợp với Trung tâm trong việc tổ chức thực hiện các đề án xúc tiến thương mại, tổ chức các sự kiện, hội chợ, kết nối giao thương.

Phối hợp trong hoạt động xúc tiến du lịch

Đối với hoạt động xúc tiến du lịch, phải phối hợp để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch hàng năm, trung hạn và dài hạn của tỉnh; tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá, hội nghị, hội thảo, hội chợ, sự kiện du lịch trong tỉnh, trong nước và nước ngoài; nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin về thị trường khách du lịch nội địa, quốc tế; xuất bản, in ấn, phát hành các tài liệu, ấn phẩm, vật phẩm xúc tiến, quảng bá du lịch; kêu gọi, xúc tiến, thu hút đầu tư các dự án về lĩnh vực du lịch, dịch vụ; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng xúc tiến, quảng bá du lịch.

UBND tỉnh giao Sở Du lịch tham gia góp ý Chương trình, kế hoạch xúc tiến du lịch; định hướng thị trường khách du lịch gắn với các sản phẩm du lịch, dịch vụ của Nghệ An và các tua du lịch liên tỉnh, liên vùng; hỗ trợ kết nối và cung cấp thông tin các nhà đầu tư quan tâm đầu tư các dự án vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện phối hợp với Trung tâm trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của tỉnh, khu vực và quốc gia.

Phối hợp trong hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Trong hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, phải phối hợp để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, xây dựng vườn ươm doanh nghiệp, phát triển hệ thống doanh nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong việc thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; tư vấn ký kết hợp đồng; các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khác theo yêu cầu của doanh nghiệp. Cung cấp thông tin khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo, sự kiện, hội nghị, hội thảo, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các hoạt động khác về hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh…

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm tổng hợp các kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp hàng tháng, hàng quý, hàng năm để tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng Kế hoạch 5 năm, Kế hoạch hàng năm nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp hàng năm theo Đề án, chương trình hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện phối hợp với Trung tâm trong việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án và các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 H.B (tổng hợp)

 

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An