Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia

Cập nhật:
Lượt xem: 2.003

- Thực hiện khoản 2 Điều 29 Luật Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia nhằm lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Chi tiết xin liên hệ đồng chí Lê Thu Hà, Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch; Email: ltha@vietnamtourism.gov.vn; ĐT: 0912117099.

Dự thảo Tờ trình Chính phủ

Dự thảo Nghị định

Trung tâm Thông tin du lịch