Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 14 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về phát triển du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 1.015

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 1957/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 để triển khai Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025.

Mục đích của Kế hoạch để cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ tại Chương trình hành động của Chính phủ; của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà khoá XVIII về triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Với mục tiêu khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển Khánh Hòa là một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước, trong đó, thành phố Nha Trang trở thành trung tâm du lịch của cả nước, có sức cạnh tranh trong khu vực và thế giới; vịnh Cam Ranh và vịnh Vân Phong (nhất là tại khu vực Bắc Vân Phong) trở thành trung tâm kinh tế biển được đầu tư phát triển hiện đại về du lịch.

Cụ thể giai đoạn 2021 – 2025 sẽ thực hiện chiến lược phát triển du lịch vừa theo chiều rộng, với mục tiêu đa dạng thị trường khách du lịch, chú trọng thu hút thị trường khách nội địa và đồng thời từng bước chuyển dịch theo chiều sâu, với mục tiêu nâng cao chất lượng khách du lịch, phát triển sản phẩm du lịch mang tính bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, theo hướng nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp. Các chỉ tiêu như tổng thu từ khách du lịch đạt 200 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho 160.000 lao động trực tiếp trong du lịch, phấn đấu đến năm 2025 thu hút được 11 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế. Duy trì trì tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân 22%/năm.

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch cũng đưa ra 10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Triển khai thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” trong ngành du lịch, vừa triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho du khách, lực lượng của ngành du lịch, vừa phục hồi và phát triển trong trạng thái bình thường mới. Thực hiện công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận chung tay của toàn xã hội trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững du lịch Khánh Hòa. Xây dựng chiến lược phát triển du lịch đưa Khánh Hòa trở thành Trung tâm du lịch, dịch vụ du lịch của cả nước. Có cơ chế khuyến khích thu hút nguồn vốn xã hội hóa để nâng cấp hạ tầng giao thông, điểm vui chơi giải trí, trung tâm biểu diễn, phát triển sản phẩm mới, đặc thù mang tính chiến lược. Nghiên cứu cơ chế tạo Quỹ phát triển du lịch của tỉnh, nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động du lịch, chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch. Triển khai hợp tác và liên kết với các địa phương trọng điểm du lịch và tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển du lịch. Đẩy nhanh tiến độ triển khai ững dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch, vận hành hệ thống truyền thông số cho hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch. Xây dựng và triển khai thu hút đầu tư các dự án có quy mô phù hợp tại Khu kinh tế Vân Phong, phối hợp với các hãng hàng không để hợp tác và thiết lập một số đường bay mới nối Khánh Hòa với các điểm du lịch trên thế giới. Kế hoạch cũng kèm theo danh mục các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 và được phân công cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian và sản phẩm hoàn thành. Tổng kinh phí dự kiến của Chương trình là 25,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, kinh phí vận động các doanh nghiệp đóng góp và hỗ trợ của Trung ương

Chương trình của Kế hoạch được triển khai căn cứ theo các nội dung của Quyết định 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 và Quyết định số 216/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ.

Luyện Mạnh Cường

Nguồn: Cổng thông tin du lịch Khánh Hòa