Bà Rịa - Vũng Tàu: Đánh giá quá trình thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Cập nhật:
Lượt xem: 1.792

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 11/9/2018, để chủ động chuẩn bị lập quy hoạch tỉnh BR-VT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cần phải tổ chức đánh giá thực hiện các quy hoạch thời kỳ trước, trong đó có Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch theo quy định của Luật Quy hoạch.

Theo đó, Sở Du lịch đã lập đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí đánh giá thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh BR-VT đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (Sau đây gọi là Báo cáo) và  UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 22/9/2020.

Trên cơ sở đề cương nhiệm vụ, Sở Du lịch đã cùng đơn vị tư vấn thu thập tài liệu, số liệu, thông tin liên quan và hoàn thành Báo cáo. Ngày 05 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2203/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo đánh giá Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh BR-VT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với các nội dung chủ yếu cụ thể như:

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch về thực trạng phát triển của ngành du lịch và các hoạt động liên quan phục vụ du lịch như: Đánh giá thực trạng về số lượng, chất lượng xếp hạng và tình hình phân bố các cơ sở lưu trú trú; cơ sở kinh doanh lữ hành; cơ sở ăn uống, cơ sở kinh doanh hàng lưu niệm, dịch vụ mua sắm; dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ thể thao du lịch; dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ vận chuyển khách du lịch; Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu quy hoạch, gồm mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, những kết quả đạt được về phát triển du lịch chất lượng cao, thông qua kết quả phát triển cơ sở lưu trú và các dịch vụ phục vụ du lịch chất lượng cao; kết quả phát triển sản phẩm du lịch mới, tập trung vào sản phẩm du lịch chất lượng cao; kết quả nâng cao chất lượng lao động làm việc trong ngành du lịch; kết quả nâng cao chất lượng môi trường du lịch, nâng cao hình ảnh tỉnh BR-VT; Kết quả nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ du khách; đánh giá kết quả đóng góp của du lịch đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh BR-VT …Bên cạnh đó, báo cáo còn đánh giá tình hình thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư trong thời kỳ quy hoạch, kết quả thực hiện đến năm 2020, như:  Danh mục và kế hoạch, tiến độ đầu tư các dự án đầu tư công phát triển hệ thống hạ tầng hỗ trợ phát triển du lịch đã triển khai thực hiện; Danh mục và kế hoạch, tiến độ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp về phát triển du lịch đã triển khai thực hiện…Đánh giá tình hình tổ chức thực hiện quy hoạch; Đánh giá sự phù hợp của quy hoạch tổng thể phát triển du lịch so với các quy hoạch khác như: Sự phù hợp với các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành; sự phù hợp với các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn có liên quan….

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, Báo cáo đánh giá các vướng mắc phát sinh và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị. Theo báo cáo, các vướng mắc phát sinh bao gồm: Vướng mắc trong xử lý mối quan hệ phát triển với các ngành, lĩnh vực khác; vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư: Bao gồm vướng mức triển khai các dự án sử dụng vốn đầu tư công; vướng mắc đối với dự án sử dụng vốn của doanh nghiệp; Vướng mắc trong sử dụng các tài nguyên phục vụ phát triển du lịch; Vướng mắc trong tổ chức thực hiện quy hoạch. Báo cáo cũng nêu một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất một số nội dung như: đề xuất một số nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đề xuất giải pháp pháp lý hóa các phương án bố trí không gian phát triển các ngành du lịch, chế biến hải sản, công nghiệp và các ngành, lĩnh vực kinh tế khác…, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, xung đột phát triển giữa các ngành, bảo đảm điều kiện để phát triển du lịch chất lượng cao và bền vững.

Đối với những khu vực quy hoạch sử dụng đất phát triển du lịch, cần bổ sung phân tích về thực trạng quản lý sử dụng đất; các yếu tố thuận lợi, khó khăn khi chấp thuận cho nhà đầu tư triển khai dự án; chuyển mục đích sử dụng đất sang phát triển du lịch;… trên cơ sở đó xác định lộ trình tiến độ đầu tư dự án, tiến độ chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch. Đối với các khu đất công, cần có những chính sách, giải pháp thu hút đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phù hợp… để sớm đưa quỹ đất quy hoạch phát triển du lịch chưa sử dụng vào sử dụng.

Đề xuất UBND tỉnh tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng hỗ trợ phát triển du lịch. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan như:  Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng… nghiên cứu các quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, có quy định cụ thể về từng trường hợp trên địa bàn tỉnh, phù hợp với đặc điểm, tính chất dự án, quy hoạch xây dựng … để các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư đi vào thực chất, đảm bảo tính khả thi, khi nhà đầu tư quan tâm có thể yên tâm thúc đẩy dự án, có khả năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư.

Ngoài ra, báo cáo còn đề nghị Bộ VHTTDL khẩn trương ban hành các Quy chế liên quan đến quản lý, kinh doanh các hoạt động du lịch:  Homestay, du lịch cộng đồng, bãi cắm trại du lịch; bãi tắm công cộng và bãi tắm du lịch trong các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khoẻ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; Quy định về hướng dẫn tiêu chuẩn xếp hạng nhà hàng đạt tiêu chuẩn và từ 1 đến 5 sao; Ban hành danh mục tài nguyên du lịch; Quy định chi tiết về trình độ nghiệp vụ của người quản lý và nhân viên trong các cơ sở lưu trú du lịch không xếp hạng sao./

                                                                                                Nhật Lệ

Nguồn: Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu