Quảng Trị hỗ trợ đợt 1 cho 50 hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Cập nhật:
Lượt xem: 1.217

- Ngày 12/8/2021, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 2116/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ hỗ trợ 50 hướng dẫn viên với mức 3.710.000 đồng/người. Tổng kinh phíhỗ trợ là 185.500.000 đồng. Phương thức chi trả 1 lần cho hướng dẫn viên.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ; thực hiện việc chi trả hỗ trợ cho đối tượng theo danh sách đã được phê duyệt và thanh quyết toán theo quy định. Lựa chọn hình thức chi trả phù hợp, thuận lợi để chuyển kinh phí đến tận tay đối tượng, đảm bảo kịp thời, chính xác, an toàn, theo đúng các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trên cơ sở danh sách được phê duyệt, Sở Tài chính tham mưu, trình UBND tỉnh kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc thanh quyết toán theo đúng quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ theo đúng quy định.

Trung tâm Thông tin du lịch