Kiên Giang: Huyện Vĩnh Thuận thực hiện bảo vệ di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 998

Cùng với nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) triển khai công tác bảo vệ di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đây là tiền đề quan trọng góp phần nâng tầm giá trị của di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh của địa phương.

UBND huyện Vĩnh Thuận giao các đơn vị tham mưu, nghiên cứu, triển khai công tác quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, trong đó nghiên cứu phát triển du lịch theo các nhóm: Du lịch hướng về cội nguồn; du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái vườn, du lịch nông thôn; du lịch đặc trưng vùng sông nước. Để xây dựng sản phẩm du lịch gắn liền với các di tích lịch sử, công trình văn hóa, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng tham gia bảo vệ, phát huy các giá trị di tích. Nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng để chuyển tải, đưa các quy định pháp luật về di sản văn hóa thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội, đến với người dân một cách hiệu quả, giúp đông đảo Nhân dân nâng cao ý thức chung về bảo vệ di tích lịch sử văn hóa chính là giữ gìn, bảo vệ thành quả cách mạng của cha ông trước đây. Nghiên cứu chỉ đạo thực hiện xã hội hóa công tác xây dựng các di tích, nhằm vận động Nhân dân tham gia bảo vệ và giữ gìn di tích quốc gia. Từ đó, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ra sức thi đua bảo vệ đất nước.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động bảo vệ và phục hồi di tích nhằm phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm hại di tích, lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan hoặc thực hiện những hành vi khác trái pháp luật. Nghiên cứu, xin chủ trương thành lập Ban quản lý di tích của huyện. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ di tích có tâm huyết, trình độ, năng lực chuyên môn. Thường xuyên tập huấn kiến thức pháp luật về di sản văn hóa nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý văn hóa; xây dựng đội ngũ quản lý, bảo vệ và hướng dẫn viên tại các khu di tích hoạt động chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch của huyện nhà trong giai đoạn mới; tuyển chọn, xây dựng đội ngũ thuyết minh viên tại các di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng, để khai thác phục vụ du lịch.


Khu tập kết 200 ngày đêm tại Vàm Chắc Băng, huyện Vĩnh Thuận

Giai đoạn 2021-2025: Đầu tư xây dựng các khu di tích lịch sử: Vàm Chắc Băng - Nơi tập kết 200 ngày đêm; sửa chữa khu di tích Ranh Hạt, nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh Kiên Giang; xây dựng Nhà bia tưởng niệm chứng tích tội ác của kẻ thù tại Vườn tràm Ban Biện Phú; xây dựng bia lưu niệm nơi ở và làm việc của Huyện ủy Vĩnh Thuận trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ - Ngụy (Đồng Tranh - xã Vĩnh Bình Bắc).

Tiếp tục mở rộng đầu tư xây dựng các tuyến đường đến khu di tích lịch sử Vàm Chắc Băng; Vườn tràm Ban Biện Phú - Khu chứng tích tội ác của kẻ thù; Nơi ở và làm việc của Huyện ủy Vĩnh Thuận trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ - Ngụy; chỉnh trang khu chợ nổi thị trấn Vĩnh Thuận.

Giai đoạn 2025-2030: Cơ bản xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình khu di tích lịch sử và đưa vào hoạt động phục vụ du lịch. Trong đó, tiếp tục tranh thủ tỉnh đầu tư xây dựng các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trong nông thôn, du thuyền kết hợp với nghệ thuật Đờn ca tài tử trên tuyến sông Chắc Băng - Ba Đình, Cạnh Đền, gắn với kết hợp phát triển sản phẩm đặc trưng của vùng U Minh Thượng. Tiếp tục chỉnh trang, nâng cấp các điểm di tích hiện có và kêu gọi đầu tư xây dựng khu di tích văn hóa Óc Eo-Cạnh Đền; triển khai dự án phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng kết hợp với bảo tồn phát huy phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa.

Bên cạnh đó, sưu tầm hình ảnh, hiện vật lịch sử trong kháng chiến để trưng bày tại các khu di tích đã xây dựng hoàn thành, xây dựng tờ bướm hay sổ tay tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm du lịch của huyện. Tập trung đầu tư xây dựng lộ giao thông nông thôn dẫn đến các khu di tích, điểm du lịch.

Với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể là cơ sở quan trọng góp phần bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc, giáo dục truyền thống, quảng bá về hình ảnh, vùng đất, con người Vĩnh Thuận nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung, thu hút khách tham quan, nghiên cứu, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Quỳnh Như

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Sở VHTT Kiên Giang