Thanh Hóa tăng cường quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh

Cập nhật:
Lượt xem: 784

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Chỉ thị số 19 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo căn cứ trên chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương trong công tác tuyên truyền về giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao ý thức gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích; đồng thời phối hợp với các địa phương tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung tư liệu, cứ liệu lịch sử - văn hóa vào hồ sơ di tích, kết nối tour tuyến du lịch để giới thiệu, quảng bá về di tích, lịch sử - văn hóa, truyền thống đến du khách trong nước và quốc tế; bố trí nguồn vốn thực hiện tu bổ, chống xuống cấp di tích; kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích nhưng có khả năng ảnh hưởng đến di tích, đảm bảo không có tác động và ảnh hưởng xấu. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tăng cường các biện pháp đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các di tích, xử lý nghiêm các vi phạm về bảo tồn và phát huy giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật./.

Tuyết Hạnh

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/