Đắk Lắk tập trung hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng

Cập nhật:
Lượt xem: 685

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, kỳ họp thứ hai ngày 13/8/2021 đã thông qua Nghị quyết số 08/2021/NQ - HĐND về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025.


Du khách tham quan tìm hiểu về dệt thổ cẩm truyền thống tại buôn Ko Dhong, thành phố Buôn Ma Thuột

Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021- 2025.

Đối tượng áp dụng của Nghị quyết là các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số phát triển du lịch cộng đồng trong đề án hoặc kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh được phê duyệt; các cá nhân, hộ gia đình trong các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số phát triển du lịch cộng đồng trong đề án hoặc kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh được phê duyệt; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng.

Điều kiện hỗ trợ: (1) Các thôn, buôn: Có cộng đồng người dân tộc thiểu số sinh sống; còn duy trì các hình thức biểu diễn nghệ thuật, các lễ hội truyền thống của địa phương; có các điều kiện về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa. (2) Cá nhân, hộ gia đình phải có nơi cư trú hợp pháp tại thôn, buôn được hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng; có văn bản cam kết thực hiện phát triển du lịch cộng đồng tại thôn, buôn ít nhất 05 năm kể từ khi được Nhà nước hỗ trợ; riêng hộ gia đình kinh doanh dịch vụ lưu trú phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, kỹ thuật, dịch vụ đối với nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê theo quy định của pháp luật.

Nguyên tắc hỗ trợ: (1) Mỗi thôn, buôn chỉ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một lần theo nội dung quy định tại Nghị quyết này (ngoại trừ nội dung hỗ trợ chi phí tham gia các hội chợ, sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và hỗ trợ các lớp đào tạo, bồi dưỡng). Trường hợp cùng một nội dung, đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này thì không được hỗ trợ theo các quy định khác và ngược lại. (2) Cá nhân, hộ gia đình thuộc các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng chỉ được hỗ trợ một lần cho một nội dung chính sách khi đảm bảo các điều kiện theo Nghị quyết này. Những nội dung, hạng mục đã được hỗ trợ từ các chương trình, dự án khác không được hỗ trợ theo Nghị quyết này. (3) Việc hỗ trợ đối với các thôn, buôn và cá nhân, hộ gia đình phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện. (4) Yêu cầu việc thiết kế các hạng mục phải phù hợp với đặc điểm văn hóa của từng thôn, vùng miền hoặc quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch của buôn (nếu có). (5) Thời điểm hỗ trợ: Công trình đã được nghiệm thu, hoàn thành đưa vào sử dụng./

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk