Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực năm 2021

Cập nhật:
Lượt xem: 716

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa 2021. Kế hoạch được triển khai với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực theo chủ thể tham gia phát triển đối với công chức, viên chức, cán bộ và công chức cấp xã, phát triển nguồn nhân lực ở các ngành, lĩnh vực, vùng, miền.


Lễ ra mắt và bồi dưỡng nghiệp vụ của CLB hướng dẫn viên Trường Đại học Khánh Hòa

Theo đó, nội dung kế hoạch nhiệm vụ được phân công cụ thể cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh xác định ngành nghề đào tạo chuyên sâu, chú trọng vào các lĩnh vực như du lịch, dịch vụ, công nghiệp chế biến - chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao. Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối tổng hợp, thẩm định trình UBND tỉnh danh mục ngành nghề cần đào tạo chuyên sâu, đào tạo sau đại học ở trong và ngoài nước. Đồng thời Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung đào tạo, bồi dưỡng của năm 2021 về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, bồi dưỡng kiến thức dân tộc, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số, vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cho các đối tượng công chức, viên chức và cán bộ. Các lớp đào tạo bồi dưỡng theo ngành và lĩnh vực được giao cho các Sở, trong đó Sở Du lịch gồm có: Bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khách sạn chất lượng cao, bồi dưỡng ngoại ngữ, bồi dưỡng quản lý và nghiệp vụ du lịch. Đối tượng được bồi dưỡng là người lao động, người quản lý trong các cơ sở lưu trú và trong ngành du lịch. Kinh phí cho chương trình bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực của Sở Du lịch là 322,8 triệu đồng.

Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa 2021 được triển khai với các nội dung được xác định tại Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 15/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực năm 2021 là 13,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh cấp cho Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh.

Luyện Mạnh Cường

Nguồn: Cổng thông tin du lịch Khánh Hòa