Phú Yên ban hành Chương trình hành động về đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030

Cập nhật:
Lượt xem: 477

Ngày 18/8/2021 Tỉnh ủy Phú Yên đã bàn hành Chương trình hành động số 09-CTr/TU về đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình hành động số 09-Ctr/TU đã đưa ra: Phát triển du lịch Phú Yên theo hướng hội nhập, chất lượng, bền vững; từng bước tăng tỷ trọng đóng góp của du lịch vào cơ cấu GRDP của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác phát triển; tạo nền tảng đến năm 2030, du lịch Phú Yên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có đóng góp lớn vào nền kinh tế của tỉnh. Tiếp tục xây dựng thương hiệu du lịch Phú Yên là điểm đến xanh, sạch, an toàn, hấp dẫn, thân thiện; là một trong những mắt xích quan trọng trong liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh Tây Nguyên và vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 phấn đấu đón 4 triệu lượt khách trở lên, doanh thu du lịch đạt khoảng 6.000 tỷ đồng, đóng góp của hoạt động du lịch vào GRDP của tỉnh khoảng 5-7%. Đến năm 2030 phấn đấu đón từ 6 triệu lượt khách du lịch trở lên, doanh thu du lịch đạt khoảng 12.600 tỷ đồng, đóng góp hoạt động du lịch vào GRDP của tỉnh từ 10% trở lên.

Để thực hiện được mục tiêu này, Chương trình hành động đề ra ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo cụ thể như: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về phát triển du lịch; nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về phát triển du lịch; Tập trung lập quy hoạch và huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ du lịch; Thực hiện cơ chế, chính sách phục vụ phát triển du lịch; Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; xây dựng một số sản phẩm mang tính đặc trưng của Phú Yên để tạo lợi thế cạnh tranh; Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số; tăng cường công tác xúc tiến quảng bá du lịch và mở rộng hợp tác quốc tế; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

Nguồn: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Yên