Sở Du lịch Khánh Hòa hướng dẫn triển khai Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động của các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2

Cập nhật:
Lượt xem: 1.338

Thực hiện Hướng dẫn số 10350/HD-BCĐ, ngày 15/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Khánh Hòa về Triển khai giai đoạn 2 Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ ngày 16/10/2021 đến ngày 15/11/2021), Quyết định số 3206/QĐ-BCĐ ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa về Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động của các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và Kế hoạch số 9751/KH-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh về triển khai đón khách du lịch, thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


Đảo Yến Đông Tằm

Để đảm bảo an toàn đón khách trong tình hình bình thường mới và thực hiện nghiêm tinh thần nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 15/10/2021 Sở Du lịch Khánh Hòa đã có công văn số 1772/SDL-QLDL về việc hướng dẫn triển khai Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động của các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2, trong đó có yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 1642/SDL-QLDL ngày 02/10/2021 của Sở Du lịch về việc hướng dẫn triển khai Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động của các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, trong đó tập trung xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản ứng phó, đáp ứng tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và thông báo về cho Sở Du lịch trước khi đi vào hoạt động.

Chịu trách nhiệm quán triệt, quản lý người lao động và khách du lịch tuân thủ thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 hiện hành, đảm bảo an toàn cho người lao động, cộng đồng và khách du lịch, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm, để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh tại đơn vị hoặc ra ngoài cộng đồng, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Sở Du lịch sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hậu kiểm đối với các cơ sở kinh doanh du lịch đáp ứng Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động của các cơ sở kinh doanh thuộc lĩnh vực du lịch được ban hành kèm theo Quyết định số 3206/QĐ-BCĐ ngày 30/9/2021của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch theo quy định pháp luật.

Luyện mạnh Cường

Nguồn: Cổng thông tin du lịch Khánh Hòa