Quảng Ninh: Hướng dẫn tạm thời đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở kinh doanh du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 549

Ngày 26/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7579/UBND-DL2 về hướng dẫn tạm thời đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


Ảnh minh họa

Theo đó, việc triển khai đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở kinh doanh du lịch được thực hiện theo hướng dẫn tạm thời ban hành kèm theo văn bản số 7579/UBND-DL2. Thời gian, tần suất thực hiện, đánh giá lần đầu hoàn thành trước ngày 31/10/2021; tự đánh giá định kỳ 01 lần/tuần.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện hướng dẫn triển khai chi tiết về hướng dẫn tạm thời đánh giá an toàn phòng, chống dịch đối với cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Truyền thông tỉnh công bố công khai thông tin về danh sách các cơ sở kinh doanh du lịch theo mức độ an toàn để nhân dân, du khách biết, sử dụng dịch vụ. Thời gian công bố lần đầu trước 08h00 ngày 31/10/2021; định kỳ trước 12h00 thứ 6 hàng tuần công bố thông tin cập nhật, điều chỉnh mức độ an toàn của các cơ sở. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao xây dựng nhãn dán hoặc biên hiệu nhận diện cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch theo mức độ an toàn; phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố in, treo tại các vị trí dễ nhận biết của các cơ sở; phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giám sát, kiểm tra việc thực hiện hướng dẫn tạm thời đảm bảo hiệu quả, thiết thực;...

Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Du lịch, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập huấn cho cán bộ, nhân viên các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện lấy mẫu và làm test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho khách và người lao động của cơ sở, doanh nghiệp; phối hợp với Sở Du lịch, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phổ giám sát, kiểm tra định kỳ và đột xuất; kịp thời khuyến cáo các cơ sở kinh doanh du lịch triển khai công tác đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Truyền thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch xây dựng chuyên mục riêng trên các hạ tầng của Trung tâm Truyền thông tỉnh định kỳ công bố công khai, cập nhật danh sách các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh theo mức độ an toàn phòng, chống địch Covid-19. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân, du khách, cơ sở kinh doanh du lịch biết, thực hiện đánh giá mức độ an toàn và lựa chọn sử dụng dịch vụ. Kịp thời phát hiện, thông tin, tuyên truyền về các mô hình, cách làm hay, sáng tạo của các cơ sở kinh doanh du lịch trong quá trình thực hiện hướng dẫn tạm thời này.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ trì hướng dẫn, triển khai đánh giá an toàn phòng, chống dịch đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn địa phương theo hướng dẫn tạm thời ban hành kèm theo văn bản này. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch triển khai việc dán nhãn hoặc treo biển nhận diện mức độ an toàn của cơ sở kinh doanh; thường xuyên kiểm tra, giám sát, khuyến khích, hỗ trợ để cơ sở kinh doanh du lịch đạt yêu cầu an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Định kỳ tổng hợp kết quả tự đánh giá mức độ an toàn của các cơ sở kinh doanh, gửi Sở Du lịch để tổng hợp, công bố (lần đầu tiên gửi trước 6h00 ngày 30/10/2021; định kỳ cập nhật gửi trước 09h00 thứ Sáu hàng tuân), có phương án kiểm tra, giám sát hợp lý, không kiểm tra thường xuyên gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở...

Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh phối hợp với Sở Du lịch tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hướng dẫn tạm thời việc đánh giá an toàn phòng, chống dịch đối với các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Báo cáo kết quả và những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai, thực hiện về Sở Du lịch để tổng hợp, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, tham mưu UBND tỉnh. Động viên, khuyến khích các đơn vị kinh doanh du lịch nâng cao điều kiện, tiêu chuẩn phục vụ khách nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn cao nhất cho nhân dân, du khách.

Các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển khách du lịch, tổ chức/cá nhân quản lý khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc Covid-19 tại cơ sở kinh doanh du lịch, gửi Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố/hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phê duyệt theo phân cấp của địa phương; chủ động triển khai tự đánh giá an toàn phòng, chống dịch của đơn vị, gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (lần đầu trước 15h00 ngày 30/10/2021; định kỳ cập nhật trước 08h00 thứ Sáu hàng tuần nếu có thay đổi) để tổng hợp, công bố công khai trên các hạ tầng của Trung tâm Truyền thông tỉnh và thông tin, tuyên truyền rộng rãi để nhân dân, du khách biết, sử dụng dịch vụ. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc dán nhãn, treo biển hiệu về mức độ an toàn của đơn vị để nhân dân, du khách biết, nhận diện khi sử dụng dịch vụ. Cùng với đó, thường xuyên rà soát hoạt động của đơn vị để đảm bảo an toàn cho khách, người lao động và cộng đồng; cập nhật các nội dung có thay đổi so với kết quả đã đánh giá gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, theo dõi. Giám đốc các doanh nghiệp/chủ cơ sở kinh doanh du lịch chủ động tổ chức tập huấn các kỹ năng về phòng, chống dịch bệnh cho người lao động; thực hiện nghiêm Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc Covid-19 theo phương án đã được phê duyệt của đơn vị; kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù của đơn vị và tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Du lịch, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất đối với các nội dung phát sinh hoặc cần thiết phải điều chỉnh để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo và xử lý các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thông tin rộng rãi cho nhân dân, cộng đồng, du khách.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh