Hướng tới Hội nghị Văn hóa toàn quốc: Khai mạc triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

Cập nhật:
Lượt xem: 460

- Ngày 16/11/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đây là hoạt động triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra vào ngày 24/11 tới.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi".

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, TP. Hà Nội…

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" giới thiệu tới đông đảo công chúng các nội dung cốt lõi về sự nghiệp phát triển văn hóa của dân tộc, tuyên truyền để người dân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước và từ nhận thức sẽ chuyển thành hành động, qua đó thiết thực triển khai một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là: "Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế".

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc triển lãm

Triển lãm trưng bày, giới thiệu tới người xem 320 hình ảnh, 123 tài liệu, hiện vật  quý hiếm với 6 nội dung chuyên đề theo dòng chảy văn hóa từ truyền thống tới hiện đại.

Trong đó, chuyên đề 1 có chủ đề "Văn hóa Việt Nam trước năm 1930" giới thiệu khái quát về lịch sử văn hóa Việt Nam qua những hình ảnh về quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông.

Chuyên đề 2 có chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam" gồm những hình ảnh, hiện vật, tài liệu, thư, bản thảo, tác phẩm của Người về văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là sự quan tâm của Người tới di sản văn hóa truyền thống.

Chuyên đề 3 có chủ đề "Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa" tập trung giới thiệu các văn bản, nghị quyết của Đảng về văn hóa qua các kỳ đại hội Đảng. Trong đó, có "Bản Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943", là văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ.

Chương trình nghệ thuật biểu diễn chào mừng Lễ khai mạc triển lãm

Chuyên đề 4 có chủ đề "Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước" trưng bày các hình ảnh, tư liệu, hiện vật làm nổi bật những đóng góp của văn hóa, nghệ thuật trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc qua các giai đoạn từ năm 1930 đến 1975.

Chuyên đề 5 có chủ đề "Văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước" gồm những hình ảnh làm nổi bật những thành tựu trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, du lịch và thể thao trong nước, cùng các hoạt động quảng bá, giao lưu văn hóa Việt Nam tại nước ngoài.

Chuyên đề 6 có chủ đề "Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc" gồm các ảnh, tư liệu và số liệu về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc trong những năm qua, như việc bảo quản, tu bổ, phục hồi các di sản được UNESCO ghi danh, các di tích lịch sử quốc gia được xếp hạng, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể...

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng thăm Triển lãm

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hóa, đó là văn hóa phải được coi trọng ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Tại Hội nghị văn hóa toàn quốc tổ chức ngày 24/11/1946, trong diễn văn khai mạc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Lời dạy đó của Bác đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt quá trình phát triển văn hóa Việt Nam, trong sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Trùng Khánh tham quan triển lãm

Triển lãm diễn ra tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam từ ngày 16 đến 27/11, trưng bày tại tầng 1 Nhà Quốc hội ngày 24/11; đồng thời trưng bày trực tuyến trên website http://trienlamvhnt.vn từ ngày 16/11 đến 31/12.

Một số hình ảnh tại triển lãm

Trung tâm Thông tin du lịch