Bình Thuận: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật:
Lượt xem: 529

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình “Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025”, nhằm bảo tồn và phát huy các di sản tiêu biểu của tỉnh đang có nguy cơ mai một xuống cấp, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và phát triển du lịch.


Lễ hội Katê, một trong những hoạt động văn hóa tiêu biểu của người Bình Thuận

Chương trình đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, khảo cổ; bảo tồn, khôi phục và phát huy di sản văn hóa các dân tộc; trưng bày, giới thiệu, tuyên truyền các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu về vùng đất, con người Bình Thuận; đầu tư trang thiết bị và tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Trong đó, phấn đấu hàng năm tu bổ, tôn tạo ít nhất 3 di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật bị xuống cấp. Lồng ghép giới thiệu các di tích, danh lam thắng cảnh, khảo cổ Bình Thuận vào các tour du lịch. Xây dựng mô hình trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm văn hóa truyền thống, đặc sản của đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức ghi hình, làm phim giới thiệu các loại hình di sản văn hóa tiêu biểu trên nền tảng công nghệ số… Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động xã hội hóa, tài trợ, hỗ trợ, nguồn lực do nhân dân đóng góp.

Để thực hiện chương trình, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc. Đưa chủ đề di sản văn hóa địa phương vào chương trình giáo dục, kết hợp lồng ghép, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu. Đồng thời, tập trung đào tạo nghề thủ công truyền thống của các dân tộc trong tỉnh…

T.Linh

Nguồn: Báo Bình Thuận