Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc trưng của tỉnh Quảng Trị ra nước ngoài

Cập nhật:
Lượt xem: 993

Nhằm quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc trưng của tỉnh Quảng Trị ra nước ngoài, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.


Ảnh minh họa

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 sẽ phát triển những loại hình, mô hình, phương thức hoạt động văn hóa đối ngoại đa dạng, hiệu quả để giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc tỉnh Quảng Trị ra thế giới thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, các hoạt động xúc tiến, quảng bá văn hóa - du lịch với các tổ chức địa phương nước ngoài trong khu vực và trên thế giới. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng biểu tượng văn hóa và một số sản phẩm văn hóa của tỉnh mang tính thương hiệu khu vực, quốc gia. Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực; thu hút các nguồn lực hỗ trợ cho phát triển văn hóa nghệ thuật…

Đến năm 2030, duy trì và đưa các quan hệ quốc tế về văn hóa đã được thiết lập đi vào chiều sâu; xây dựng biểu tượng văn hóa và một số sản phẩm văn hóa của tỉnh mang thương hiệu cấp khu vực, quốc gia, quốc tế.

Nội dung kế hoạch bao gồm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về văn hóa nói chung và văn hóa đối ngoại nói riêng trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Tăng cường bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, con người, quảng bá hình ảnh của tỉnh ra nước ngoài. Xây dựng cơ chế, chính sách về văn hóa đối ngoại, đồng thời đẩy mạnh công tác văn hóa đối ngoại gắn kết chặt chẽ với cộng đồng người Quảng Trị ở nước ngoài. Tăng cường triển khai, thúc đẩy phát triển văn hóa số, chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh triển khai hoạt động văn hóa đối ngoại sau khi đại dịch COVID-19 được đẩy lùi.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú thêm những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Thu Hạ

Nguồn: Báo Quảng Trị