Đắk Nông: Phát triển 3 tuyến du lịch của công viên địa chất thực sự hấp dẫn

Cập nhật:
Lượt xem: 491

Đây là một trong những mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết 14-NQ/TU của Tỉnh ủy Đắk Nông về xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 đề ra.

Cụ thể, nghị quyết đề ra phát triển 3 tuyến du lịch của công viên địa chất thực sự hấp dẫn, phát triển các dịch vụ để thu hút khách du lịch góp phần đạt được các mục tiêu cụ thể của Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII về phát triển du lịch và du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, nghị quyết cũng đề ra xây dựng thêm các tuyến để phát triển du lịch công viên địa chất phục vụ công tác tái thẩm định vào năm 2023 và những năm tiếp theo.

Để thực hiện được mục tiêu này và các mục tiêu cụ thể khác, nghị quyết đã đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

Một là đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng hướng tới mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị tổng thể các loại hình di sản gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các vấn đề, lĩnh vực ưu tiên của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Hai là tăng cường bảo tồn và phát huy các giá trị di sản trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Ba là thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương thông qua các hoạt động của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Trong nhiệm vụ và giải pháp này, nghị quyết nhấn mạnh mời gọi đầu tư, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ phát triển du lịch tại các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch như Vườn quốc gia Tà Đùng, Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, rừng đặc dụng Đray Sáp và một số hang động, núi lửa và các điểm gắn với các di sản của công viên địa chất. Nghị quyết cũng yêu cầu xây dựng chương trình phát triển thương hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông - Xứ sở những âm điệu”; tập trung xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo thương hiệu cho du lịch công viên địa chất; xây dựng chương trình tiếp thị, quảng bá và kết nối phát triển du lịch của tỉnh với các trung tâm du lịch của địa phương khác trong và ngoài nước; xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển du lịch gắn với công viên địa chất cho từng địa phương, trong đó tạo tính liên kết giữa các địa phương để hình thành chuỗi liên kết du lịch trong vùng công viên địa chất.

Thứ tư là xây dựng cơ chế chính sách quản lý, thu hút đầu tư phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Thứ năm đào tạo phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Nguyễn Hải

Nguồn: Báo Đắk Nông điện tử