Bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật:
Lượt xem: 169

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa và Số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030.

Học sinh viếng mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Theo đó, tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Triển khai đồng bộ các hoạt động gìn giữ, bảo tồn, khai thác và phát huy có hiệu quả di sản văn hóa trước những tác động của đời sống xã hội hiện đại; từng bước khôi phục các giá trị văn hóa trong đời sống cộng đồng. Đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện liên thông dữ liệu số quốc gia về di sản văn hóa; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh về di sản văn hóa đồng bộ với quốc gia về di sản văn hóa trên nền tảng công nghệ số thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản văn hóa.

Đồng thời khai thác hợp lý, có hiệu quả tài nguyên tự nhiên trong các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ phát triển du lịch, đảm bảo không làm tổn hại đến cảnh quan tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Phát triển các loại hình du lịch gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường như du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch xanh,... Gắn phát triển kinh tế với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển văn hóa - du lịch trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Kế hoạch nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm các cấp, các ngành và cộng đồng trong thực hiện các quy định của pháp luật về di sản văn hóa; thực hiện công tác bảo tồn và phát huy các di sản mang giá trị tiêu biểu quốc gia, ý nghĩa chính trị, lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

T.NG

Nguồn: Báo Đồng Tháp Online - baodongthap.vn - Đăng ngày 19/4/2022