Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào ngành du lịch 4 tháng đầu năm 2009

Cập nhật:
Lượt xem: 4.673

Bốn tháng đầu năm 2009 cả nước có 145 dự án FDI cấp mới, với tống số vốn đăng ký là 2.483,24 triệu USD. Số dự án đề nghị được tăng thêm vốn đầu tư là 23, với tổng số vốn tăng thêm là 3.874,5 triệu USD. Như vậy, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm trong 4 tháng đầu năm 2009 ở Việt Nam đạt 6.357,74 triệu USD.

Trong đó, ngành dịch vụ có 96 dự án (chiếm 66,2% số dự án) được cấp mới đầu tư vào Việt Nam, với số vốn đăng ký là: 2.100,49 triệu USD (chiếm 84,6% tổng số vốn cấp mới của cả nước). Số dự án đề nghị được tăng thêm vốn đầu tư là 11 (chiếm 47,8% số dự án), vốn đăng ký tăng thêm là 3.855,01triệu USD (chiếm 99,5% tổng số của toàn quốc). Mức vốn cấp mới và tăng thêm trong 4 tháng đầu năm 2009 ngành dịch vụ đạt 5.955,49 triệu USD (chiếm 93,6% tổng số của cả nước).

Trong số 96 dự án thuộc ngành dịch vụ có 6 dự án cấp mới về lĩnh vực khách sạn - du lịch (4,1% số dự án của toàn quốc), với số vốn đăng ký cấp mới là 705,71 triệu USD (chiếm 28,42 tổng số vốn cấp mới của toàn quốc). Một (01) dự án đăng ký tăng thêm với số vốn đăng ký là 3.800 triệu USD (chiếm 98,1% vốn đăng ký tăng thêm của cả nước trong 4 tháng đầu năm 2009). Tổng vốn cấp mới và tăng thêm lĩnh vực khách sạn - du lịch bốn tháng đầu năm 2009 là 4.505,71 triệu USD (chiếm 70,9% của cả nước).

 

Nguồn: : Trung tâm Thông tin du lịch - TCDL