Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền và Quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu, cảng biển

Cập nhật:
Lượt xem: 2.172

Ngày 30/6/2011, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 90/2011/TT-BQP sửa đổi, bổ sung Thông tư số 181/2005/TT-BQP ngày 17/11/2005 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền và Thông tư 05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu, cảng biển.

Thông tư 90/2011/TT-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/8/2011.

 

Xem chi tiết Thông tư

 

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: : Vụ Lữ hành - TCDL