Ban hành Thông tư về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ VHTTDL

Cập nhật:
Lượt xem: 1.531

Ngày 07 tháng 11 năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 13/2011/TT-BVHTTDL quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ chủ trì soạn thảo hoặc ban hành theo thẩm quyền trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

 

Xem chi tiết Thông tư

 

Nguồn: : Bộ VHTTDL