Tập đoàn Tuần Châu đề xuất phương án nâng cao chất lượng quản trị khai thác, dịch vụ trên Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long

Cập nhật:
Lượt xem: 1.842

Ngày 28 - 8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Tập đoàn Tuần Châu báo cáo Đề án Nâng cao chất lượng quản trị khai thác, dịch vụ trên Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Đề án của Tập đoàn Tuần Châu về Nâng cao chất lượng quản trị khai thác, dịch vụ trên Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long nhằm kế thừa và phát triển Vịnh Hạ Long nói riêng và du lịch Quảng Ninh nói chung trở thành một điểm đến hấp dẫn, một thương hiệu du lịch đẳng cấp quốc tế đảm bảo sự phù hợp về phát triển kinh tế - xã hội, phát huy và bảo tồn giá trị di sản thiên nhiên thế giới.

Theo đề án này hiện vịnh Hạ Long còn nhiều tồn tại, hạn chế nên chưa phát huy được giá trị di sản. Trên cơ sở định hướng của tỉnh, Tập đoàn Tuần Châu đề xuất được thực hiện hợp đồng hợp tác công- tư với tỉnh Quảng Ninh với thời gian hợp tác 15- 20 năm. Nội dung cụ thể về phương thức hợp tác: UBND tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm về quản lý Nhà nước trong phạm vi hợp tác ban hành cơ chế chính sách, đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng, bảo tồn di sản, cải tạo môi trường trong phạm vi ranh giới hợp tác. Chuyển giao toàn bộ hệ thống hạ tầng cơ sở tỉnh đang quản lý tại vịnh Hạ Long, Bái Tử Long cho Tuần Châu tiếp quản, đầu tư, nâng cấp, tổ chức triển khai kinh doanh. Tập đoàn Tuần Châu tiếp quản đầu tư nâng cấp, tổ chức triển khai kinh doanh phù hợp quy định luật pháp, công ước của UNESCO.

Về cơ chế tài chính, Tuần Châu đề xuất trong 5 năm đầu nộp doanh thu cố định 500 tỷ đồng (mỗi tháng nộp xấp xỉ 42 tỷ đồng) và nộp theo từng tháng; nộp 50% lợi nhuận thu được từ hoạt động thu phí tham quan, lưu trú trên vịnh, số tiền này được nộp 12 tháng một lần trên cơ sở tổng hợp kết quả kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm được giao hàng năm. Từ năm thứ 6 trở đi, ngoài doanh thu cố định hàng năm, tỷ lệ % lợi nhuận thu được sẽ tăng lên 60% cho tỉnh.

Tham gia ý kiến đề án của Tập đoàn Tuần Châu, các sở, ngành dều đánh giá cao ý tưởng của nhà đầu tư và khẳng định việc thực hiện chuyển đổi mô hình hợp tác công- tư để tiếp tục phát huy giá trị của Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long  trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết, tuy nhiên để có thể thực hiện được cần có sự nghiên cứu rất thận trọng, căn cơ, đầy đủ. Đồng thời đề nghị Tập đoàn Tuần Châu cần đưa ra các luận cứ khoa học, thực tiễn cho từng giải pháp đề xuất trong đề án.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, mục tiêu tỉnh mời gọi các nhà đầu tư tham gia thực hiện dịch vụ trên Vịnh Hạ Long nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác, bảo tồn phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, đem lại lợi ích thụ hưởng cho nhân dân Quảng Ninh nói riêng, nhân dân Việt Nam, thế giới nói chung. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao thiện chí của Tập đoàn Tuân Châu và những đóng góp của Tập đoàn với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và du lịch của tỉnh nói riêng.

Với Đề án này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Tuần Châu tiếp thu các ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương tại cuộc họp, đồng thời tiếp tục mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước tham gia ý kiến, hoàn chỉnh Đề án báo cáo tỉnh trong thời gian tới.

Về những nội dung cụ thể của đề án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lộ trình thực hiện phải cụ thể hơn, từng giải pháp đưa ra phải có luận cứ, minh chứng rõ ràng; xác định rõ việc xử lý những vấn đề bất cập, tồn tại, hạn chế đối với phạm vi nghiên cứu của đề án, cách ứng xử với hiện trạng đang thực hiện quản lý, khai thác vịnh Hạ Long, Bái Tử Long hiện nay. Mục tiêu cao nhất mà đề án hướng tới là phải nâng tầm được giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Bái tử Long.

Nguồn: : Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh