Tài liệu hướng dẫn thống kê du lịch Việt Nam

Cập nhật:
Lượt xem: 340.693

1. Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam 2019

Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam 2019

Vietnam Tourism Annual Report 2019

2. Chế độ báo cáo thống kê du lịch

Quyết định số 5139/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thông tư số 25/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thông tư số 27/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý du lịch thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ VHTTDL quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép.

Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

3. Biểu mẫu báo cáo đối với cơ sở, đơn vị kinh doanh lưu trú du lịch

Mẫu biểu báo cáo tháng: M01T.DLDN.doc

Mẫu biểu báo cáo năm: M03N.DLDN.doc

4. Biểu mẫu báo cáo đối với doanh nghiệp kinh doanh quản lý lữ hành, vận chuyển, khu điểm du lịch

Mẫu biểu báo cáo tháng: M02T.DLDN.doc

Mẫu biểu báo cáo năm: M03N.DLDN.doc

Lưu ý: Với cơ sở, doanh nghiệp vừa lưu trú kết hợp kinh doanh lữ hành, vận chuyển hoặc kinh doanh khu điểm du lịch báo cáo theo cả ba mẫu  M01T.DLDN.doc, M02T.DLDN.doc và M03N.DLDN.doc

5. Biểu mẫu báo cáo đối với các cơ quan quản lý du lịch địa phương:

Mẫu báo cáo Quý: M01Q.SHHTTDL.docM02Q.SHHTTDL.doc

Mẫu báo cáo năm: M03N.SVHTTDL.doc