Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020

Cập nhật:
Lượt xem: 1.791

Ngày 23/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1861/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020.

Xem chi tiết văn bản