Phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 2.491

Ngày 09/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 44/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch.

Xem chi tiết văn bản