Quyết định số 4788/QĐ-BVHTTDL ngày 24/12/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch”

Cập nhật:
Lượt xem: 2.231

Ngày 24/12/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 4788/Đ-BVHTTDL về việc Phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch”.

Xem chi tiết văn bản