Lạng Sơn ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 2.123

(TCDL) – Vừa qua, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1511/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Vẻ đẹp Lạng Sơn (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Theo đó, Quy chế bao gồm 3 chương và 14 điều, đối tượng áp dụng bao gồm các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, UBND cấp xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cộng đồng dân cư có hoạt động du lịch hoặc có hoạt động liên quan đến du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Sáu yêu cầu trong quản lý hoạt động du lịch đã được nêu rõ trong Quy chế này, bao gồm: Quản lý, sử dụng tài nguyên du lịch một cách hợp lý, hiệu quả phù hợp với quy hoạch; Tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, xúc tiến đầu tư du lịch, dịch vụ; Kịp thời thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực du lịch; Tạo môi trường thuận lợi để thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển du lịch theo quy hoạch; Tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị tài nguyên du lịch; Phối hợp quản lý nhà nước về du lịch dựa trên chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện bảo đảm đồng bộ, kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Quy chế còn đưa ra các nội dung quy định cụ thể về lĩnh vực: Điều tra và quản lý tài nguyên du lịch; Quản lý an ninh trật tự du lịch; Quản lý môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; Quản lý các hoạt động kinh doanh du lịch; Quản lý khách du lịch; Quản lý nhân lực du lịch; Quản lý thuế, giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ du lịch; Thông tin, thống kê du lịch; Quảng bá, xúc tiến du lịch; Giải quyết kiến nghị của khách du lịch.