Lai Châu: Chính sách riêng sẽ hỗ trợ, kích thích, tạo động lực, tạo sự lan tỏa trong phát triển du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 296

Chiều ngày 21/6, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Phiên họp tháng 6. Các đồng chí: Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng;  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng A Tính; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải đồng chủ trì Phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chủ trì Phiên họp

Tại Phiên họp, các đại biểu dành nhiều thời gian bàn về Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Theo đó, Nghị quyết quy định một số chính sách bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc và khuyến khích hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia hoạt động du lịch; là cơ sở để hỗ trợ các hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc, thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 17/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030 đã đề ra. Đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phát triển du lịch, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc; khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh về vị trí địa lý, tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, gắn văn hóa với phát triển du lịch, phấn đấu đến năm 2025 đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu khối dịch vụ, phát triển bền vững. 

Quang cảnh Phiên họp

Trong đó quy định cụ thể về hỗ trợ như: Phục dựng và duy trì tổ chức lễ hội; tổ chức các lớp truyền dạy văn hóa truyền thống; bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đội văn nghệ, câu lạc bộ bảo tồn văn hóa, văn nghệ dân gian cấp xã và thôn, bản, tổ dân phố; Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú; xây dựng mới và cấp trang thiết bị cho nhà văn hóa cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; xây dựng 05 bản du lịch đặc trưng gắn với phát triển du lịch cộng đồng (Bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, bản Vàng Pheo, xã Mường So, huyện Phong Thổ; bản Thẳm, xã Bản Hon, bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường; bản San Thàng, xã San Thàng, Thành phố Lai Châu); một số hoạt động trải nghiệm gắn với phát triển du lịch...

Trưởng Ban Dân tộc phát biểu tham gia vào Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thảo luận về Dự thảo Nghị quyết này, các đại biểu tập trung bàn về: Mục tiêu của chính sách, nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, tính khả thi của chính sách. Trong đó, có đại biểu cho rằng việc xây dựng chính sách cần phải xây dựng làm sao để sau đầu tư, sau hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có thể sống khỏe được, tính toán nguồn lực hỗ trợ, tránh dàn trải, ưu tiên hỗ trợ ban đầu và gắn với dịch vụ du lịch, góp phần hiệu quả cho công tác bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc.

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Lai Châu có tiềm năng du lịch rất lớn, nhất là du lịch cộng đồng, vì vậy để du lịch phát triển xứng với tiềm năng, thì Nhà nước phải có chính sách riêng, chính sách riêng này sẽ hỗ trợ, kích thích, tạo động lực, tạo sự lan tỏa trong phát triển du lịch. Nghị quyết về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh là một Nghị quyết khó, chính vì vậy đòi hỏi phải huy động trí tuệ tập thể. Làm du lịch phải xuất phát từ người dân, từ cộng đồng, doanh nghiệp, vì vậy riêng đối với chính sách này, cần nghiên cứu hỗ trợ ở những nơi đã được công nhận, cộng đồng dân cư có ý thức làm du lịch…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi chép, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu tại Phiên họp, nghiên cứu kỹ lưỡng, tham mưu thành lập ngay tổ soạn thảo bao gồm các ngành liên quan để đảm bảo chính sách ban hành có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải và phát huy hiệu quả…

Tại Phiên họp lần này còn bàn về các nội dung: Dự thảo Nghị quyết đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh; Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo Định hướng xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư công năm 2022; Báo cáo xây dựng dự toán thu - chi NSĐP năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024.

Phát biểu kết luận các nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu tham dự Phiên họp, hoàn chỉnh các dự thảo Nghị quyết và các báo cáo và triển khai các bước theo quy định.

Đinh Lan

 

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Lai Châu