Đắk Lắk ưu tiên tập trung phát triển ngành dịch vụ du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 872

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìm đến năm 2050 tại Quyết định số 1606/QĐ-UBND.


Thác Lồ Ô, huyện M'Drăk

Mục tiêu của Chương trình nhằm phát triển khu vực dịch vụ trở thành khu vực chủ chốt, chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế của tỉnh với chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh cao. Tốc độc phát triển khu vực dịch vụ thời kỳ 2021 - 2030 đạt trên 11%, cao hơn tốc độ phát triển chung của nền kinh tế. Đến năm 2030, tỷ trọng của khu vực dịch vụ chiếm khoảng 50% GRDP. Trong thời kỳ 2030 - 2050, khu vực dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ phát triển cao hơn tốc độ phát triển chung của nền kinh tế, chiếm tỷ trọng khoảng 60%.

Theo Chương trình, tỉnh Đắk Lắk định hướng phát triển 04 ngành dịch vụ ưu tiên, gồm dịch vụ du lịch, dịch vụ logistics và vận tải, dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông, dịch vụ tài chính - ngân hàng.

Định hướng phát triển dịch vụ du lịch, gồm: (1) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch; (2) Phát triển nhanh kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ phục vụ phát triển du lịch; (3) Phát triển đa dạng hóa thị trường khách du lịch trên cơ sở điều tra, nghiên cứu thị trường, nhu cầu và thị hiếu của khách du lịch; (4) Phát triển sản phẩm du lịch chất lượng, đa dạng, khác biệt, có giá trị gia tăng cao và tăng trải nghiệm cho khách du lịch dựa trên lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và đặc sản văn hóa đặc sắc của con người Đắk Lắk gắn với các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, phù hợp với nhu cầu thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch Đắk Lắk; (5) Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành du lịch, phát triển du lịch thông minh, xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu, quản lý khách du lịch và hoạt động du lịch, tài nguyên du lịch, kiểm soát, giám sát và cảnh báo ô nhiễm môi trường, quản lý và giảm thiểu rủi ro, sự cố môi trường trong hoạt động du lịch trên cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại và nền tảng công nghệ số; (6) Phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch với cơ cấy ngành nghề hợp lý, bảo đảm về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh, hội nhập; (7) Xây dựng hệ thống thống kê du lịch hiệu quả.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị di tích văn hóa, lịch sử, danh thắng, các nguồn tài nguyên du lịch và bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc trên địa bàn tỉnh. Phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng ở các địa phương có tiềm năng du lịch. Chú trọng phát triển hạ tầng, khai thác các lợi thế về kinh tế cửa khẩu để phát triển ngành dịch vụ phân phối, du lịch.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện phần việc thuộc ngành quản lý. Định kỳ vào ngày 10/12 hàng năm thực hiện báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình theo lĩnh vực quản lý./.

Duy Hà

Nguồn: Trang Thông tin điện tử Sở VHTTDL Đắk Lắk