Đà Nẵng: Ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố

Cập nhật:
Lượt xem: 747

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 về Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, đồng thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý nhà nước, các sở ban, ngành, địa phương phối hợp giải quyết những vấn đề thực tế phát sinh, tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của các cơ sở lưu trú du lịch (CSLTDL) trên địa bàn thành phố để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng.

Công tác phối hợp tập trung vào 5 nội dung chính: tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh CSLTDL; xử lý các vấn đề phát sinh khi có khiếu nại, tố cáo, phản ánh của tổ chức, công dân, khách du lịch liên quan đến hoạt động kinh doanh CSLTDL; tổ chức phối hợp thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh CSLTDL nhằm chấn chỉnh các hành vi vi phạm pháp luật của CSLTDL; cung cấp, trao đổi thông tin giữa các sở, ban, ngành, địa phương tham gia phối hợp; tham gia góp ý các đề án, kế hoạch khi có yêu cầu.

UBND thành phố giao Sở Du lịch chủ trì, là đầu mối trong việc tổ chức thực hiện Quy chế này; đôn đốc, theo dõi, đánh giá về công tác phối hợp; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo đề nghị của cơ quan phối hợp. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức họp liên ngành để tổng kết nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế, kinh nghiệm; những vướng mắc, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các CSLTDL trên địa bàn thành phố.

Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nội dung liên quan được phân công cho các sở, ban, ngành, đơn vị tại Quy chế phối hợp; cử cán bộ đầu mối triển khai thực hiện Quy chế này về Sở Du lịch, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai các công việc; cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành (nếu có) và tạo điều kiện cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ được giao. Trường hợp cán bộ được phân công tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành không thể tham gia, cơ quan phối hợp phải có văn bản gửi cơ quan chủ trì được biết.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan trực tiếp chỉ đạo và giao cho các phòng, ban, đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này và có báo cáo đánh giá kết quả phối hợp hàng năm cho lãnh đạo các đơn vị.

Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan triển khai áp dụng thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khi tiếp xúc, làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh CSLTDL và khách du lịch.

Thái Bình

Nguồn: Cổng TTĐT thành phố Đà Nẵng