Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, thị xã Kinh Môn, Hải Dương được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh

Cập nhật:
Lượt xem: 1.202

Ngày 02/8/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đã ký Quyết định số 2144/QĐ-UBND công nhận Khu du lịch cấp tỉnh đối với di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, thị xã Kinh Môn.

Giếng mắt Rồng – đền Cao An Phụ

Theo đó, UBND thị xã Kinh Môn có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện việc quản lý, khai thác Khu du lịch. Trong đó đảm bảo nội dung:  Bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; bảo đảm vệ sinh môi trường; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm an toàn cho khách du lịch. Ban hành quy chế, nội quy quản lý và khai thác khu du lịch cấp tỉnh theo đúng quy định của Luật Du lịch, Luật Di sản, Quyết định số 60/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Xây dựng nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng bá, giới thiệu nhằm phát huy giá trị tài nguyên du lịch nổi bật của Khu du lịch.

Động Kính Chủ - Nam Thiên Đệ lục Động

Chùa Nhẫm Dương

Các Sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp với UBND thị xã Kinh Môn thực hiện tốt công tác quản lý Khu du lịch cấp tỉnh Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương đảm bảo theo quy định hiện hành.

Đến nay, tỉnh Hải Dương có 4 khu du lịch cấp tỉnh, trong đó 3 khu ở thành phố Chí Linh gồm khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, di tích lịch sử và thắng cảnh Phượng Hoàng, di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quần thể Đền Cao./.

                             Vũ Hoa 

 

Nguồn: Trang thông tin điện tử Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương