Đắk Lắk tập trung bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 414

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030.


Tập huấn kỹ năng về du lịch cộng đồng

Chỉ thị nêu rõ, trong những năm qua, công tác dân tộc của tỉnh luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Cùng với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước ổn định và phát triển; kết cấu hạ tầng được cải thiện rõ rệt; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được nâng lên. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khỏe đối với đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều tiến bộ, các giá trị văn hóa dân tộc truyền thống được bảo tồn và phát huy. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc cơ bản được bảo đảm, đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố. Hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường, đội ngũ cán bộ được kiện toàn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số; củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc của tỉnh, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, nhiều nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, như: tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số, đề cao tinh thần cảnh giác, cùng nhau xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc; tập trung cao độ thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; khai thác tiềm năng, lợi thế, đổi mới sáng tạo để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; phát huy thế mạnh của từng địa phương, phù hợp với văn hóa, tập quán của từng dân tộc, phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; biểu dương, tôn vinh, động viên người có uy tín tiêu biểu, doanh nhân, nhà khoa học trong cộng đồng các dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chú trọng phát triển liên vùng nhất là công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái, nông nghiệp, nông thôn;…

    Duy Hà 

    Nguồn: Trang thông tin điện tử Sở VHTTDL Đắk Lắk