Lào Cai sẽ thành lập Sở Du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 316

Việc thành lập Sở Du lịch sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đáp ứng yêu cầu phát triển về du lịch, đảm bảo thực hiện được những mục tiêu, định hướng phát triển về du lịch của Trung ương và của tỉnh.

Thành lập Sở Du lịch sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về du lịch

Những năm qua, tỉnh Lào Cai có nhiều chính sách, giải pháp hiệu quả phát triển du lịch, số lượng khách và doanh thu du lịch tăng mạnh qua các năm, kinh tế du lịch chiếm 15% tổng GRDP đã đóng góp quan trọng, vững chắc vào sự phát triển chung của tỉnh.

Giai đoạn tới, Lào Cai tiếp tục được đánh giá là điểm du lịch hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định phát triển du lịch là ngành kinh tế đột phá, đỏi hỏi phải có quy hoạch chiến lược, tập trung nguồn lực của địa phương để đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch theo Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Trên cơ sở đó, tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cùng với thực hiện nhiều giải pháp phát triển du lịch, dịch vụ; các hoạt động quảng bá du lịch, nghiên cứu, phát triển các sản phẩm du lịch được thực hiện theo kế hoạch. Trước những yêu cầu đặt ra, việc thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là rất cần thiết.

Đại biểu biểu quyết nhất trí thành lập Sở Du lịch tại kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khoá XVI

Sau khi thành lập Sở Du lịch, sẽ kiện toàn đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao.

Sở Du lịch có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự kiến Sở Du lịch sẽ gồm 4 phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ và 1 Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch.

Tại kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khoá XVI đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập Sở Du lịch theo tờ trình số 266 của UBND tỉnh.

Thạch Thảo

Nguồn: Báo Lào Cai