Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin du lịch năm 2021

Cập nhật:
Lượt xem: 2.566

(TITC) - Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin du lịch năm 2021 thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin du lịch năm 2021, cụ thể như sau:

Xem chi tiết văn bản