Tra cứu số liệu

Khách du lịch nội địa năm 2021

Chỉ tiêu Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11 Tổng
Số lượt khách du lịch nội địa (Nghìn lượt người)
Lượt khách 7.500 2.000 7.000 9.000 3.500 1.500 500 200 300 750 2.500 34.750
Phân theo nhóm khách (Nghìn lượt người)
Khách tham quan trong ngày 3.600 1.000 3.400 4.400 1.700 600 200 200 300 650 1.800 17.850
Khách có nghỉ qua đêm tại cơ sở lưu trú 3.900 1.000 3.600 4.600 1.800 900 300 0 0 100 700 16.900
Tổng thu từ khách du lịch nội địa (Tỷ đồng)
Tổng thu 34.100 7.300 30.500 39.200 15.300 7.600 2.300 220 330 1.300 29.550 167.700