Tra cứu số liệu

Khách du lịch nội địa năm 2022

Chỉ tiêu Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4 Tổng
Số lượt khách du lịch nội địa (Nghìn lượt người)
Lượt khách 8.000 9.600 8.500 10.500 36.600
Phân theo nhóm khách (Nghìn lượt người)
Khách có nghỉ qua đêm tại cơ sở lưu trú 5.600 6.000 5.600 6.300 23.500
Khách tham quan trong ngày 2.400 3.600 2.900 4.200 13.100