Tra cứu số liệu

Khách du lịch nội địa năm 2008

Chỉ tiêu Tổng
Số lượt khách du lịch nội địa (Nghìn lượt người)
Lượt khách 20.500