Tổng thu từ khách du lịch giai đoạn 2008 - 2021

Năm Tổng thu từ khách du lịch
(nghìn tỷ đồng)
Tốc độ tăng trưởng
(%)
2021 180.00 -42,3
2020 312.00 -58,7
2019 755.00 18,5
2018 637.00 17,7
2017 541.00 29,7
2016 417.27 17,5
2015 355.55 *
2014 322.86 11,4
2013 289.84 80,6
2012 160.00 23,1
2011 130.00 35,4
2010 96.00 41,2
2009 68.00 13,3
2008 60.00
* Theo phương pháp thống kê mới
Nguồn: Tổng cục Du lịch, Báo cáo TSA 2013 - 2015