Tin tức cho từ khóa : bảo tồn

Không chỉ luyện tập, biểu diễn tại địa phương mà vào mùa du lịch huyện Ba Vì, những CLB, đội cồng chiêng lại được dịp biểu diễn trước du khách, làm cho văn hóa cồng chiêng có sức sống lâu bền và ngày càng lan tỏa.

Vân Canh (tỉnh Bình Định) là địa bàn cư trú của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số: Chăm H’roi, Bana, Thái, Mường… góp phần tạo nên một nền văn hóa truyền thống đa dạng và đậm đà bản sắc dân tộc.
Những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương và đã đạt được kết quả tích cực. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được nghiên ...
Bình Thuận là địa phương có đông đồng bào Chăm sinh sống, nhiều nhất là ở huyện Bắc Bình. Do nhiều yếu tố tác động nên các nghề thủ công truyền thống của người Chăm dần bị mai một, mất đi theo thời gian. Riêng nghề gốm truyền thống của người Chăm ở thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện ...
Với vị trí và điều kiện tự nhiên, Kiên Giang có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển kinh tế biển; đây cũng là điều kiện để tỉnh vừa khai thác tốt tiềm năng từ biển, vừa thực hiện nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. ...
Si Ma Cai là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai có 15 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều có nền văn hóa truyền thống đặc sắc lâu đời.
Hành trình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Hà Nội thời gian qua đã góp phần không nhỏ xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo. Đề án bảo tồn bản sắc văn hóa Mường, Dao được hiện thực hóa tại ...
Ngày 21/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”.
Những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa (DSVH) vật thể và phi vật thể luôn được các cấp, ngành ở Hà Giang quan tâm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh của cộng đồng và góp phần quảng bá, phục vụ hoạt động du lịch.
Thái Nguyên đang nỗ lực quản lý, đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di sản văn hóa, tạo lợi thế để phát triển du lịch và kinh tế bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân.
Công tác bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thời gian qua được các ngành, địa phương trong tỉnh Bình Thuận thực hiện khá tốt để phục vụ đời sống văn hóa tâm linh, văn hóa tinh thần của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh. Nhiều loại hình di sản văn hóa được khai thác phát huy giá ...

Online: 615

Số lượt truy cập trong tháng: 3.861.284

Số lượt truy cập trong năm: 29.685.812