Tin tức cho từ khóa :dự án SME

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 2/6/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 08/01/2017 của Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện 6 nhiệm vụ tập trung, 03 nhiệm vụ đột phá trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Online: 250

Số lượt truy cập trong tháng: 290.301

Số lượt truy cập trong năm: 4.225.281